ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 11 8 19
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 14 12 26
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 18 13 31
รวมทั้งหมด 18 13 31