ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
109 หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053859255 โทรสาร 053859255

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย