• LINE_ALBUM_การประกวดแข่งขันดนตรีสากลร่วมสมัย 67_24071.jpg

  ประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย "คีตวัฒนธศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน"

 • LINE_ALBUM_ธกส_240705_1.jpg

  การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เด็กยุคใหม่ใส่ใจการออม โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ออน

 • LINE_ALBUM_วันลูกเสือ67_240705_1.jpg

  พิธีเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2567

 • .png

  ตารางเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึษา 2567

 • 1714589162--ปิดภาคเรียน 2567.jpg

  ประกาศโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร