เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2561

รายวิชา คอมพิวเตอร์/IS   ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 

 

 

จิรพงษ์ ศรีสุข

 
         
 

ศักดิ์สิทธิ์ แก้วใจ

 

กฤษฎา โยธาคำ

 
         
 

รุ่งโรจน์ แปงหลวง

 

ณิชากร ช่วยศรีนวล

 
         

ชินพัฒน์  ศรีวงค์

นทีกานต์ บัวสละ

         
 

ภาณุพงษ์ ทัดเกษร

 

สรศักดิ์ เกตุแก้ว

 
         
 

วชิรธาร คำป๊อก

 

วัชรพงษ์ นกแล

 
         
 

เอื้ออังกูร เครื่องผง

  วัฒนา วงค์สา  
         
 

ณัฐวัชร์  ซาวปิง

 

พงษ์พจน์  อินทร์แก้ว

 
         
 

นนทพัฒน์  ซาวปิง

 

อาสวิน สายเพชร

 
 

เอกนริน สุทธินิล

 

พาวิน  หรรษาวงค์

 
         
 

ฤทัยรัตน์ กันธุระ

 

อณิชา คล้ายชม

 
         
 

วริศรา  วรรณวงค์

  บุษรินทร์ สุยะวงค์  
         
 

พัชราวดี ไชยวงค์

  กาญจนา  ทาคำ  
         
 

ประภัสสร ฟักทอง

  บงกช อุดทา  
         
 

กนกวรรณ ดูแฮ

  เรวดี บุญแทน  
         
 

พัชรา ปวงอูป

  รุ่งทิพย์ ปันติบุ่ง  
 
111
กลับเว็บโรงเรียน 
 

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com