เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา 2561

รายวิชา คอมพิวเตอร์/IS   ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 

กิติชัย ธรรมศรี

 

สงคราม  กิจบุญ

 
         
 

จักรกฤษ กันตีมูล

 

ศราวุธ ตุ่นแยง

 
         
 

ธัญเทพ หนูปัง

 

ปฏิภาณ คำปา

 
         

ณัฐพัชร์ ซาวปิง

ชาญชล จันทรัตน

         
 

จุฑารัตน์  แก้วคำอ้าย

 

รุ่งนภา ธรรมกาศ

 
         
 

ชฎาภรณ์ บัวเรือน

 

โสรยา คำกันธา

 
         
 

สุภารัตน์  ผาบชมภู

  ศิริพร พุฒิเมืองออน  
         
 

ลลิตา วุฒิวงค์คำ

 

เกษฎาภรณ์  ศรีวิชัย

 
         
 

มอญแสง สกุลดี

 

เกสรา พรมทอง

 
 

นพมาศ  เงินใย

 

พรชนก ศรีวงค์

 
         
 

นฤมล สุนาอ้าย

 

อิษิรา  ไชยถา

 
         
 

สอางค์ทิพย์ นวลศรี

  สุดารัตน์ พุงขาว  
 
111
กลับเว็บโรงเรียน 
 

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com