เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา 2560

รายวิชา คอมพิวเตอร์/IS   ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 

เกื้อกูล เกื้อทาน

 

จิดาภา ชัยวรรณา

 
         
 

นฤเบศร์ เขื่อนเพชร

 

นิตยา หน่อหล้า

 
         
 

ปานเทพ วันศร

 

ภาณุวัฒน์ เดคำกาศ

 
         

รัชฎากร กันทาหล้า

ลัดลิตา ต๊ะหล้า

         
 

วรพล จิโนบัว

 

วัชรินทร์ หม่องน้อย

 
         
 

ศรัญญา อิศรานนท์

 

สุนทรี จิโนบัว

 
         
 

ณัฐธิดา ตากุน

 

นพธีรา สุภามูล

 
         
 

นาง คำ

 

พรกมล ผ่องแผ้ว

 
         
 

รัตนาภรณ์ รัตนะ

 

สุดารัตน์ ขัติแสง

 
   
 

อาทิตย์ โปธิปวน

 

อิสยาห์ พรมทอง

 
         
 

เสาวลักษณ์ แสงจันทร

     
         
         
         
         
         
     
         
  ข้อมูลเว็บ   ข้อมูลเว็บ  
         
         
         
 
111

กลับเว็บโรงเรียน 

 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com