ตัวอย่างเว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2553

รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6  ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 

กรรณิการ์  คำปา

 

จิราพร  น้ำน้อย

 

ณัฐณิดา กันตีมูล

 

 ถิราภรณ์   กันตีมูล

 

ปิ่นเพชร   จันยาสา

 

ภิรมย์ญา  ถาใจ

 

ลลิตา   ปาล

 

วิไลวรรณ  นันท์ไชย

 

ศศิภา   จันทร์จร

 

ศิริพร  ไชยวงค์สา

 

หทัยรัตน์   หรรษาวงค์

 

อนุพงษ์ ขันยา

 

อรอนงค์ กองแก้ว

 

อานนท์  พุงขาว

 

อำนวยพร  มาทา

 

อิศเรศ ทอนสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com