เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ปีการศึกษา 2561

รายวิชา คอมพิวเตอร์/IS   ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 

ชนะกิจ  มณีวรรณ

 

กิตติพงษ์  จักรบัวคำ

 
         
 

วัฒน์  ซื่อน่า

 

ชลเทพ  ปรีชาวัย

 
         
 

องุ่น  ลุงกอ

 

กนกพิชญ์  เงาะดู

 
         

นภัส  อาจอง

จุฬาลักษณ์  ชมภูป้อ

         
 

อัญชนิกา  ติดไชย

 

วันวิสาข์  กันตีมูล

 
         
 

พิมผกา  ปาลี

 

นภาพร  ธรรมศรี

 
         
 

กาญจนา  อุ่นเรือน

  สุกัญญา  ดาวสนั่น  
         
 

รุ่งทิพย์  จี้อินทร์

 

ดาริกา  บุญปั๋น

 
         
 

วรรณพร  จิโน

 

แสงอรุณ  ดาว

 
กลับเว็บโรงเรียน 
 

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com