เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2560

รายวิชา คอมพิวเตอร์/IS   ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 

ณัฐพงษ์ บรรดาศักดิ์

  ภาณุพงษ์  แปงนาง  
         
  พลอยทิพย์  ลุงซอ   อรปรียา  เรือนแก้ว  
         
  นครินทร์  ปัญญาเรือง   สุธาสินี  จงหมื่นไวย์  
         
กิตติกร  ตันอุด สุขอำพร  เขาเขียว
         
  สริญญา ลาดภูมิ   กัลยา ไพยล  
         
  ประภานัน  ยอดเรือน   สุภิชา ธิจุ่ม  
         
  ศศินา  คำก้อน     สิริภรณ์  เสมอกัน  
         
    สุนิสา  สุวาริน   พรสุดา  ปองรัก  
         
  สกาวเดือน  ดาวเงิน   อริยะ  มณีพรม  
  พรมกนก  สิรินภูมิ   ยิ่งเจริญ  นางเมาะ  
         
 

ศิวกร  ยาวิชัย

  นพรัตน์  นันชัย  
         
  พนิตพร  คอโพ   วรางคณา ดูแฮ  
         
  ธนวัฒน์  วงศ์คำปัน   เอนก ศรีวิชัย  
         

พัชริดา สุภามูล

 

วรัญญา เดชะปัญญา

         
  ข้อมูลเว็บ   ข้อมูลเว็บ  
         
         
         
 
111
กลับเว็บโรงเรียน
 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com