เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2556

รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5  ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 

กัญญาวีร์  ธิใจเงิน

 
 

ธนกร วัฒนชูสกุล

สายฝน มูลเฟย

 
 

อรทัย ช่างซอ

จักกริน ใจอินทร์

 
 

อัญมณี นางเมาะ

พิมพ์ประภา  คำกันธา

 
 

ศรินญา สุภามูล

วราพร  นันตา

 

 

วรัญญา ชมภุป้อ

มัลลิกา พุงขาว

 
 

ศิริพร สมมี

ธัญญามาศ ลองสะอาด

 

 

ทิวากร วงค์คม

ฉัตรชัย กองเเก้ว

 
 

อัจฉรา บัวเรือน

กรรณิการ์ กันธาจักร์

 
 

วรวุฒิ วอร์เซอร์

จันทร์จิรา พือทอ

 
   
   
   
   
กลับเว็บโรงเรียน  กลับไปเว็บ==>  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ตัวอย่าง 
 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com