เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ปีการศึกษา 2561

รายวิชา คอมพิวเตอร์/IS   ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
 

ภัทรนนท์  โดรณ

 

ภราดร  อินพุฒิ

 
         
 

เกรียงเดช  วุฒิเฟย

 

จีระศักดิ์  นางเมาะ

 
         
 

สิทธิพร  จันทา

 

กฤษฎา  พิมใจ

 
         

จักรพันธ์  หมูแก้ว

ศิริศักดิ์  ไชยเสริฐ

         
 

ณันทวัฒน์  ไทยเจริญ

 

พิชาภพ  ทะลอมคำ

 
         
 

มงคล  ซิมทิม

 

ศราวุฒิ  จันต๊ะตึง

 
         
 

ประภาพร  ปันแก้ว

  อาทิตยา  วงค์พรหม  
         
 

ปาริฉัตร  อุปละ

 

สาลินี  ไชยะ

 
         
 

จิราวดี  เมียนหม่อง

 

พิมลรัตน์  พรหมยศ

 
 

วิไลพร  นกแล

 

วิไลลักษณ์  แก้ววิเศษ

 
         
 

มลิวัลย์  นางเมาะ

 

จิดาภา  กันตีมูล

 
         
 

ธันย์ชนก  บัวเรือน

  ปิยนุช  จองนาง  
 
 

นริศรา  เจริญทรัพย์

 

ชลิตา  อุ่นแอบ

 
         

จารุนันท์  นกแล

ณํฐรินทร์  เดชะ

         
กลับเว็บโรงเรียน 
 

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com