เว็บไซด์ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา 2557

รายวิชา คอมพิวเตอร์ 4  ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
  อริสา  ชุมภูแสน   จิราภา กันตีมูล  
         
  กนกวรรณ กันตีมูล   สุวนันท์  ยศเรือนคำ  
         
  รพีพัทธ์ ภิวงค์งาม   จ๋ามคำ ยุอินทร์  
         
ฉัตรธิดา อินไชยสา ชฎาภรณ์  กันธาทิพย์
         
  ธนนันท์ คำอินต๊ะ   วราภรณ์ นกแล  
         
  ศุภมน สูนปัน   อังคณา สามปุ๊ก  
         
นฤมล ขันคำ ญานิกา ธัญญาผล
         
  เพ็ญนภา  อินต๊ะ   ภัทรวดี วงค์ขันแก้ว  
         
  วราภรณ์ ชมพูป้อ   วาริชาติ ชี่จี่  
  วิภาวรรณ วิระคำ   ศักดิ์จานุพร  แก้วอูป  
         
  ศิริรัตน์  ชัยวรรณา   ศิริลักษณ์ วงค์ต๋าคำ  
         
  กนกพร มณีรัตน์   ธนชาติ ที่เขียน  
         
  สิทธิชัย ปาติสัตย์   ศศิปรียา  ปาคำน้อย  
         
         
 
 
กลับเว็บโรงเรียน  กลับไปเว็บ==>   ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3 
 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com