เว็บไซด์ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 
ตัวอย่างเว็บไซต์ของรุ่นพี่
 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com