แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

1.  แนวทางการดำเนินงาน  Download

2.  การขับเคลื่อนกลยุทธ์  Download

3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน Download

4. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  Download 

5. การสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา  Download 

6. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  Download

7. มัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล 2561  Download

 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552  Download

 

9. แนวทางการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล  Download

       

คลิก กลับหน้าฝ่ายแผน

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com