กลุ่มงานบริหารบุคคล  
         
 

 

นางจิราภรณ์  ทิพรส

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

 
         
         
 

นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาและส่งเสริม

นายธนัส  วิชาเจริญ

ครูชำนาญการ

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

..............

พนักงานราชการ

งานส่งเสริมวินัยและจรรยาบรรณ

 
 

ทางด้านวิชาการ

     
         
   

น.ส.จิราพรรณ  สายสืบ

เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล

 

 
         
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com