เว็บไซต์ผลงานครูตุ๋ย : ชาญชัย  ไพยารมณ์  ครูชำนาญการพิเศษ

 

ผลงานนวัตกรรม ปี 2555  "สืบสานตำนานแม่ออนฯ"

ผลงานนวัตกรรม ปี 2556 "ทักษะกระบวนการ 9 ขั้นฯ"

ผลงานนวัตกรรม ปี 2557 "TEAM  MODEL"

 

เว็บไซต์ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com