:: สืบสานตำนานแม่ออน :: ครูชาญชัย ไพยารมณ์ :: โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย :: สพม.34 ::

 

นวัตกรรมสืบสานตำนานแม่ออน

          การดำเนินการ เริ่มจาก การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน ให้มีความหลากหลาย มีข้อมูลความรู้ที่นักเรียนสามารถนำมาพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อครูและบุคลากรมีความพร้อม แหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลายเพียงพอแล้ว จึงเริ่มต้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สืบสานตำนานแม่ออนฯ ซึ่งมีกระบวนการและกิจกรรม ดังนี้

           ๑. เรียนรู้เพื่อหาความรู้  โดยให้ผู้เรียนไปสืบค้นหาความรู้ที่ต้องการ  มาอย่างหลายหลาย แล้วรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ว่า แต่ละคนได้ข้อมูลความรู้มาอย่างไร ข้อมูลความรู้ที่ได้มามีความหลากหลายเพียงพอหรือไม่  แหล่งที่มาของข้อมูลความรู้ที่ได้มา  มาจากแหล่งใดบ้าง  จะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลความรู้ที่ได้มานั้นถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อข้อมูลความรู้ที่ได้มานั้นถูกต้องสมบูรณ์  หรือ ไม่สมบูรณ์  กลุ่มจะทำอย่างไรต่อไป เมื่อจบกระบวนการนี้แล้วกลุ่มจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไป  (ใบกิจกรรมที่ ๑ คลิก)

          ๒. หาความรู้เพื่อการเรียนรู้ เมื่อแต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้วว่าข้อมูลที่มีอยู่มีเพียงพอ หรือไม่เพียงพออย่างไรแล้ว ก็ดำเนินการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  แล้วร่วมกันวางแผนนำข้อมูลไปเผยแพร่ ในรูปแบบการจัดบอร์ดนิทรรศการ  (ใบกิจกรรมที่ ๒ คลิก)

           ๓. สรุปความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลไปจัดบอร์ดนิทรรศการให้สวยงาม สดุดตา น่าสนใจ พร้อมร่วมกันวางแผนการนำเสนอแก่ สมาชิกกลุ่มอื่น  (ใบกิจกรรมที่ ๓ คลิก)

           ๔.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน  ให้สมาชิกกลุ่มเข้าฐานเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และบันทึกการเรียนรู้ในแบบบันทึกการเข้าค่ายของนักเรียน  เวียนตามฐานให้ครบทั้ง 8 ฐาน โดยเริ่มจากฐานของตนเองก่อน แล้วเวียนไปตามลำดับหมายเลขฐานจนครบทุกฐาน ใช้เวลาฐานละไม่เกิน 30 นาที  จะมีสัญญาณให้เปลี่ยนฐาน   (ใบกิจกรรมที่ ๔ คลิก)

          เมื่อนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 กระบวนการข้างต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด และทักษะการนำเสนอ  รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าฐานความรู้ทั้ง 8 ฐาน ของแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

Download คู่มือ เต็มเล่ม

นวัตกรรมสืบสานตำนานแม่ออน

ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.34  Email : krutuie@hotmail.com